Šajā e-pastā un tam pievienotajos dokumentos var būt pieejama ierobežotas pieejamības informācija, tajā skaitā fizisko personu dati, kas paredzēta tikai e-pastā minētajam adresātam un izmantojama tikai leģitīmiem mērķiem. Gadījumā, ja šis sūtījums nav paredzēts Jums un esat to saņēmis/-usi kļūdas dēļ, mēs atvainojamies Jums par neērtībām un lūdzam nekavējoties informēt mūs par tā saņemšanu, kā arī izdzēst to no Jūsu sistēmas, neizveidojot, neizplatot un nepaturot tā kopiju, jo Jums nav tiesību izmantot vai pārsūtīt šajā e-pastā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju. Ja Jūs esat šī sūtījuma pareizais adresāts, aicinām padomāt par vidi un izvērtēt nepieciešamību sūtījumu izdrukāt.
Restricted information may be available in this email and in the documents attached to it, including personal data intended exclusively for the recipient mentioned in the email and for legitimate purposes only. In the event that this shipment is not intended for you and you have received it by mistake, we apologize to you for any inconvenience and ask you to notify us immediately of its receipt and to delete it from your system without creating, distributing or retaining a copy as has no right to use or forward the information contained in this email and any accompanying documents. If you are the correct recipient of this shipment, we encourage you to think about the environment and to consider printing the shipment.